Carl Gustav Jung – dílo

SEBRANÉ SPISY C. G. JUNGA 

PSYCHIATRICKÉ STUDIE 1966, 1981, 1989
K psychologii a patologii takzvaných okultních fenoménů. 1902
O hysterickém předčítání. 1904
Kryptommnezie. 1905
O manické rozladě. 1903
Případ hysterického suportu u vězenkyně ve vyšetřovací vazbě. 1902
O simulaci duševní poruchy. 1903
Lékařský posudek případu simulované duševní poruchy. 1904
Supervizní posudek dvou protikladných psychiatrických posudků. 1906
Psychologická diagnostika skutkové podstaty. 1905

EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUMY 1979, 1987
Studie ke slovním asociacím
Experimentální zkoumání asociací zdravých osob (Jung a Riklin) 1904/1906
Analýza asociací epileptika. 1905/1906
Experimentální zkoumání paměťové schopnosti. 1905
O změnách reakčního času v asociačním experimentu. 1905/1906
Psychoanalýza a diagnóza skutkové podstaty. 1906/1941
Asociace, sen a hysterický symptom. 1906/1909
Psychopatologický význam asociačního experimentu. 1906
O poruchách reprodukce při asociačním experimentu. 1906
Metoda asociací. 1910
Rodinná konstelace. 1910 

Psychofyzické výzkumy
O psychofyzických průvodních jevech v asociačním experimentu. 1907
Psychofyzická zkoumání s galvanometrem a pneumografem u normálních a duševně nemocných osob (Jung a Peterson). 1907
Statistika odvodu branců
Nové aspekty kriminální psychologie
Psychologické metody zkoumání užívané na psychiatrické klinice v Curychu
Krátký přehled nauky o komplexech
K psychologické diagnostice skutkové podstaty:
Experiment o skutkové podstatě při jednání porotního soudu v Näf 

PSYCHOGENEZE DUŠEVNÍCH CHOROB 1968, 1985
O psychologii dementiae praecox: pokus. 1907
Obsah psychózy (Doslov: O psychologickém chápání patologických procesů). 1914
Kritika Bleulerovy práce K teorii schizofrenního negativismu. 1911
O významu nevědomí v psychopatologii. 1914
O problému psychogeneze u duševních chorob. 1919
Duševní nemoc a duše („Vyléčení duševně nemocní?“). 1928
O psychogenezi schizofrenie. 1939
Nová pojednání o schizofrenii.1956/1959
Schizofrenie. 1958 (I. svazek)

 FREUD A PSYCHOANALÝZA 1969/1985
Freudova nauka o hysterii: Odpověď na Aschaffenburgovu kritiku. 1906
Freudovská teorie hysterie. 1908
Analýza snu. 1909
Příspěvek k psychologii fámy. 1910/1911
Příspěvek k poznání snu o číslech. 1910/1911
Morton Price, Mechanismus a interpretace snů – kritická recenze. 1911
Ke kritice psychoanalýzy. 1913
K psychoanalýze. 1912
Pokus o nástin psychoanalytické teorie. 1913/1955
Obecné aspekty psychoanalýzy. 1913
O psychoanalýze. 1916
Akutní otázky psychoterapie (korespondence Jung – Loy). 1914
Předmluvy ke Collected Papers on Analytical Psychology. 1916/1917/1920
Význam otce pro osud jednotlivce. 1909/1962
Úvod ke knize W. M. Kranefeldta Psychoanalýza. 1930
Protiklad Freud – Jung. 1929/1969 (Duše moderního člověka) 

SYMBOLY PROMĚNY 1973, 1985, 1988
(1952 – Nové zpracování knihy Proměny a symboly libida, 1912)

První díl: (VII. svazek)
Úvod
O dvou druzích myšlení
Prehistorie
Hymnus stvořitele
Píseň mola 

Druhý díl:
Úvod (VII. svazek)
O pojmu libida (VII. svazek)
Proměna libida (VII. svazek)
Vznik hrdiny (VIII. svazek)
Symbol matky a znovuzrození (VIII. svazek)
Boj o osvobození od matky (VIII. svazek)
Oběť (VIII. svazek)
Závěr
Dodatek: Text Miss Frank Millerové (VII. svazek) 

PSYCHOLOGICKÉ TYPY 1921/1950
in GW: 1960, 1981, 1986, 1989
Úvod
Problém typu v antických a středověkých duchovních dějinách
O Schillerových myšlenkách k problému typů
Apollinské a dionýské
Problém typu v poznání lidí
Problém typu v básnictví
Problém typu v psychopatologii
Problém typického postoje v estetice
Problém typu v moderní filosofii
Problém typu v životopisectví
Obecný popis typů (I. svazek)
Definice
Doslov
Dodatek: Čtyři práce o psychologické typologii. 1913, 1925, 1928, 1936

DVĚ PRÁCE O ANALYTICKÉ PSYCHOLOGII 1964, 1981, 1989
O psychologii nevědomí. 1943/1966
Vztahy mezi já a nevědomím. 1928/1966
Dodatek:
Nové cesty psychologie. 1912
Struktura nevědomí. 1916

DYNAMIKA NEVĚDOMÍ 1967, 1982, 1989
O energetice duše. 1928/1971
Transcendentní funkce. 1916/1958 (II. svazek)
Obecné pojednání k teorii komplexu. 1934/1971 (I. svazek)
Význam konstituce a dědičnosti pro psychologii. 1929
Psychologické determinanty lidského chování. 1936/1942
Instinkt a nevědomí. 1928/1971
Struktura duše. 1928/1969
Teoretické úvahy o podstatě duševna. 1947/1954 (II. svazek)
Obecná hlediska psychologie snu. 1928/1971 (I. svazek)
O podstatě snů. 1945/1971 (I. svazek)
Psychologické základy víry v duchy. 1928/1971
Duch a život. 1926/1969
Základní problém současné psychologie. 1931/1969 (Duše moderního člověka)
Analytická psychologie a světový názor. 1931/1969
Skutečnost a nadskutečno. 1933
Životní obrat. 1931/1969 (Duše moderního člověka)
Duše a smrt. 1934/1969 (Duše moderního člověka)
Synchronicita jako princip akauzálních souvislostí. 1952
O synchronicitě. 1952 (II. svazek)

PRVNÍ DÍL: ARCHETYPY A KOLEKTIVNÍ NEVĚDOMÍ 1976, 1985, 1989
O archetypech kolektivního nevědomí. 1935/1954 (II. svazek)
O pojmu kolektivního nevědomí. 1936 (II. svazek)
O archetypu se zvláštním zřetelem k pojmu animy. 1936/1954 (II. svazek)
Psychologické aspekty archetypu matky. 1936/1954 (II. svazek)
O znovuzrození. 1940/1950
Psychologie archetypu dítěte. 1940/1950 (II. svazek)
O psychologickém aspektu postavy Kory. 1941/1951
O fenomenologii ducha v pohádkách. 1946/1948 (II. svazek)
K psychologii postavy šibala. 1954
Vědomí, nevědomí a individuace. 1939 (III. svazek)
K empirii individuačního procesu. 1934 (Mandaly)
O symbolice mandaly. 1938/1950 (Mandaly)
Mandaly. 1955 (Mandaly)

DRUHÝ DÍL: AION 1976, 1985, 1989 (Aion)

Stín
Syzygie anima animus
Úplné bytostné Já
Kristus jako symbol úplného bytostného Já
Znamení Ryb
Proroctví Nostradamovo
O historickém významu Ryby
Ambivalence symbolu Ryby
Ryba v alchymii
Alchymický výklad Ryby
Obecně o psychologii úplného bytostného Já
Struktura a dynamika úplného bytostného Já
Závěr

CIVILIZACE NA PŘECHODU 1974, 1981, 1986
O nevědomí. 1918
Duše a Země. 1931/1969
Archaický člověk. 1931/1969
Problém duše moderního člověka. 1928/1969 (Duše moderního člověka)
O problému studentské lásky. 1928
Žena v Evropě. 1927/1965
Význam psychologie pro přítomnost. 1933/1969
K současnému stavu psychoterapie. 1934
Předmluva ke knize rozpravy k současným dějinám. 1946
Wotan. 1936/1946
Po katastrofě. 1945/1946 (Duše moderního člověka)
Problém stínu (Boj se stínem). 1946/1947 (Duše moderního člověka)
Doslov ke knize rozpravy k současným dějinám. 1946 (Duše moderního člověka)
Přítomnost a budoucnost. 1957/1964
Moderní mýtus
– O věcech, které jsou vídány na nebi. 1958/1954 (Tajemno na obzoru)
Dobro a zlo v analytické psychologii. 1959
Svědomí. 1958
Předmluva ke knize Toni Wolffové Studie k psychologii C.G, Junga. 1959
Význam švýcarské linie ve spektru Evropy. 1928
Vzestup nového světa. Recenze knihy H. Keyserlinga Amerika – Vzestup nového světa. 1930
Recenze knihy H. Keyserlinga La Révolution mondiale et la responsabilté de l’esprit (Světová revoluce a duchovní odpovědnost). 1934
Komplikace americké psychologie. 1930
Snící svět Indie. 1939
Co nás Indie může naučit. 1939
Dodatek: Devět krátkých příspěvků. 1933/1938

K PSYCHOLOGII ZÁPADNÍHO A VÝCHODNÍHO NÁBOŽENSTVÍ
Západní náboženství
Psychologie a náboženství. 1940/1962 (IV. svazek)
Pokus o psychologický výklad dogmatu trojice. 1942/1948
Symbol proměny ve mši. 1942/1954 (IV. svazek)
Předmluva ke knize V.Whitea God and the Unconscious (Bůh a nevědomí). 1952
Předmluva ke knize Z.Werblowskyho Lucifer and Prometheus. 1952
Bratr Klaus. 1933
O vztahu mezi psychoterapií a duchovní péčí. 1932/1948
Psychoanalýza a duchovní péče. 1928
Odpověď na Jóba. 1952/1967 (IV. svazek)

Východní náboženství
Psychologický komentář ke knize Das tibetanische Buch der grosen Befreiung
(Tibetská kniha velkého osvobození). 1955
Psychologický komentář ke knize Das tibetanische totenbuch (Tibetská kniha mrtvých). 1935/1960
Jóga a Západ. 1936
Předmluva ke knize D.T. Suzukiho Die grose Befreiung – ein führung in den Zen – Buddhismus (Velké osvobození – Úvod do zen – buddhismu). 1939/1958
K psychologii východní meditace. 1943/1948
O indickém svatém – úvod ke knize H. Zimmera der Weg zum Selbst (Cesta k úplnému bytostnému Já). 1944
Předmluva k I-tingu. 1950

PSYCHOLOGIE A ALCHYMIE 1972, 1984, 1987
Nedatovaný Úvod k druhému anglickému vydání z roku 1967
Úvod do nábožensko-psychologické problematiky alchymie. 1943
Snové symboly individuačního procesu. 1936 (V. svazek)
Představy vykoupení v alchymii. 1937 (VI. svazek)
Epilog

STUDIE O ALCHYMICKÝCH PŘEDSTAVÁCH 1978, 1982
Komentář ke knize Das Geheimnis der Goldenen Blüte (Tajemství zlatého květu) 1929/1965
Duch Merkurius. 1943/1948
Vize Zosimovy. 1938/1954
Paracelsus jako duchovní zjev. 1942 (Paracelsica)
Filozofický strom. 1945/1954

MISTERIUM CONIUCTIONIS 1968, 1984
První díl 14/I 1968, 1984:
Komponenty Coniunctia
Paradoxa
Personifikace protikladů
Úvod – Sol – Sulphur – Luna – Sal

Druhý díl 14/II 1968, 1984
Rex a Regina
Adam a Eva
Konjunkce

Doplňkový díl 14/III 1973, 1984
Aurora Consurgens (Vydala a komentářem opatřila Marie Louise von Franz)

O FENOMÉNU DUCHA V UMĚNÍ A VĚDĚ 1971, 1984
Paracelsus. 1929/1969
Paracelsus jako lékař. 1941/1942 (Paracelsica)
Sigmund Freud jako kulturně historický jev. 1932/1969
Sigmund Freud – Posmrtná vzpomínka. 1939
Na památku Richarda Wilhema. 1930/1969
O vztahu mezi analytickou psychologií a básnickým dílem. 1922/1969
Psychologie a poezie. 1930/1950
Ulysses – Monolog. 1932/1969 (Duše moderního člověka)
Picasso. 1932/1969 (Duše moderního člověka)

PSYCHOTERAPEUTICKÁ PRAXE 1958, 1984
Obecné problémy psychoterapie
Zásadní aspekty praktické psychoterapie. 1935 (I. svazek)
Co je psychoterapie? 1935
Některé aspekty moderní psychoterapie. 1930
Cíle psychoterapie. 1929/1969 (I. svazek)
Problémy moderní psychoterapie. 1929/1969
Psychoterapie a světový názor. 1943/1946 (I. svazek)
Lékařství a psychoterapie. 1945
Psychoterapie v přítomnosti. 1945/1946 (I. svazek)
Základní otázky psychoterapie. 1951 (I. svazek)

Speciální problémy psychoterapie
Terapeutická hodnota abreakce. 1921 (I. svazek)
Praktická použitelnost analýzy snu. 1934/1969 (I. svazek)
Psychologie přenosu. 1946 (III. svazek)

O VÝVOJI OSOBNOSTI 1972, 1985, 1988
O konfliktech dětské duše. 1910/1969
Úvod ke knize F.G.Wickesové Analyse der Kindersele (Analýza dětské duše). 1931/1969
O vývoji a výchově dítěte. 1923
Analytická psychologie a výchova. 1926/1969
Nadaný. 1943/1969 (Duše moderního člověka)
Význam nevědomí pro individuální výchovu. 1928
O vzniku osobnosti. 1934/1969 (Duše moderního člověka)
Manželství jako psychologický vztah. 1925/1969 (Duše moderního člověka)

SYMBOLICKÝ ŽIVOT 1981
Různé spisy
První díl 18/I
O základech analytické psychologie. 1935
Symboly a interpretace snů. 1961
Symbolický život. 1939
Doplňky k sebraným spisům 1, 3, 4

Druhý díl 18/II
Doplňky k sebraným spisům 5, 7-12

BIBLIOGRAFIE 1983
Publikované spisy C. G. Junga
Původní práce a překlady
Sebrané spisy C. G. Junga
Semináře C. G. Junga

CELKOVÝ REJSTŘÍK
Dodatkový díl – Semináře
DĚTSKÉ SNY
DOPISY
ve třech svazcích – 1906-1961 (Sto dopisů – výbor z korespondence)

Zdroj: http://jung.sneznik.cz/

Napsat komentář